Valinnaiset esite 8. ja 9.luokalle

Tutustu esitteeseen huolellisesti.
Esivalinnat tehdään sähköisesti.Opo antaa ohjeistuksen oppitunnilla.
Älä mieti kaverin valintoja vaan sitä mikä sinua itseäsi kiinnostaa.

 

VALINNAISET 8.  JA 9.LUOKALLE UURAISTEN KOULUKESKUKSESSA 2020-2021

PITKÄT VALINNAISAINEET 8.LUOKALLE

Oppilas valitsee kaksi valinnaisainetta, joita molempia opiskellaan 8. ja 9.luokalla 2h/viikko. Numeroarviointi 4-10.

TIETOTEKNIIKKA
Tietotekniikan opiskelun tavoitteena on, että tietokoneesta muodostuu oppilaalle luonnollinen työskentelyväline, jota hän osaa hyödyntää nykyisissä ja tulevissa opinnoissaan sekä myöhemmin työelämässä. Oppilas ymmärtää tietotekniikan tarjoamat mahdollisuudet, mutta on myös tietoinen sen haittapuolista. Oppilas osaa sujuvan tietokoneen käytön ja osaa hakea omatoimisesti ratkaisua pieniin ongelmatilanteisiin. Käsiteltäviä aiheita voivat olla mm. kuvankäsittely, digivideon editointi, tekstinkäsittely, tietoturva, tiedonhaku internetistä, esitysgrafiikka ja taulukkolaskenta, omien kotisivujen tekeminen ja tietokoneen osat. Lisäksi opiskelijoiden toivomuksia käsiteltävistä aiheista on mahdollista toteuttaa.

KOTITALOUS 

Valinnaisen kotitalouden tavoitteena on syventää ja vahvistaa oppilaan tietoja ja taitoja elintarvikkeiden käsittelyssä, perusruoanvalmistuksessa, leivonnassa sekä kodinhoitoon liittyvissä arkipäivän toiminnoissa. Aihealueina käymme läpi mm. juhlien järjestämistä, suomalaista ruokaperinnettä, erityisruokavalioita, kansainvälisiä ruokakulttuureja ja ateriasuunnittelua ottaen huomioon myös vuotuisjuhlat. Kursseilla painotetaan käytännön työskentelyä, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tiedonhankinta- ja soveltamistaitoja. Vahvistetaan tekemällä oppimista, työnteon arvostamista sekä yhteistä vastuuta omasta ja ympäristön hyvinvoinnista. Harjoitellaan itsenäistä suunnittelua ja ohjataan tarkastelemaan asioita myös taloudellisesta näkökulmasta

 

LIIKUNTA 

Valinnaisessa liikunnassa käydään läpi monipuolisesti ja syventävästi jo opittuja liikuntalajeja ja -muotoja sekä tutustutaan mahdollisuuksien mukaan uusiin lajeihin. Tavoitteena on innostaa ja ylläpitää kiinnostusta liikuntaan niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Samalla tuetaan liikunnalliseen elämäntapaan kasvamista. Eräs tärkeä tavoite kurssilla on myös itseohjautuvuus.

Valinnaisliikunnan keskiössä ovat liikuntaryhmät ja yhdessä tekeminen. Tunneilla opitaan vuorovaikutustaitoja ja toisten huomioimista erilaisten pelien kautta. Valinnaisliikunta tarjoaa myös elämyksiä ja kokemuksia lajeista, joita perusliikunnassa ei ole mahdollisuus kokeilla. Ryhmän kiinnostuksen mukaan voidaan käydä laskettelemassa, keilaamassa tai vaikkapa kokeilla jousiammuntaa. Eräänä sisältönä kurssilla on myös osallistuminen erilaisten liikuntatapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen.

Koulutyön keskellä valinnaisliikunta tuo myös vaihtelua sekä virkistää ja tehostaa koulutyöskentelyä. Valinnaisaineryhmä voidaan kiinnostuksen ja taitojen mukaan jakaa myös kahteen osaan, jolloin toinen puoli kurssilaisista keskittyy enemmän laji- ja oheisharjoitusmaisiin asioihin ja toinen liikkuu enemmän harrasteteemalla.

KUVATAIDE

 Kuvataiteessa syvennetään aikaisemmin opittuja taitoja ja yhdistellään perinteisiä kuvataiteen menetelmiä nykyteknologiaan (video- ja valokuvaus, animaatio). Opetuksessa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kiinnostuksen kohteisiin, tutustutaan eri tekniikoihin, taidehistoriaan ja nykytaiteeseen monipuolisin menetelmin. Pitkä valinnaisaine antaa valmiuksia elinikäiseen kuvataiteen harrastamiseen. Tavoitteena on, että oppilas osaa itsenäisesti valita itselleen sopivimman työskentelymuodon ja ymmärtää työskentelyprosessin kokonaisuutena ideasta valmiiksi tuotokseksi. Kuvataiteessa korostuu prosessi- ja pienprojektityöskentely. Projektityöskentelyn aikana suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä yhteistyötahon kanssa pienoisprojekti, jonka avulla tutustutaan kuinka kuvataidetta voidaan hyödyntää eri aloilla ja eri ammateissa.

 

KÄSITYÖ

Työn suunnittelussa ja valmistusprosessissa sovelletaan aiemmin opittuja taitoja.

Valmistusprosessi työvaiheineen ja valmis tuote arvioidaan ja dokumentoidaan.

Työskentelyssä ja tuotoksen materiaaleissa huomioidaan kestävä elämäntapa.

Opetustiloina on teknisentyön ja tekstiilityön luokkatilat.

 

MUSIIKKI 

Valinnaismusiikin opiskelun tavoitteena on virittää oppilaassa elinikäinen musiikin harrastamisen halu rohkaisemalla oppilasta musiikilliseen toimintaan ja antamalla hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä. Opiskelussa tutustutaan musiikin eri lajeihin ja tyyleihin.

Oppilaiden toiveet otetaan huomioon tuntien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tekemisessä painottuu yhdessä musisoiminen. Kurssilla voi harjoitella oman mielenkiinnon/harrastuneisuuden mukaan pelkästään esimerkiksi laulamista tai jonkin soittimen soittoa tai harjoitella monipuolisesti eri soittimia. Valinnaiskurssin oppilaat pääsevät esiintymään eri tilaisuuksissa. Kurssilla päästään käymään myös jossakin konsertissa!

SAKSA 

Saksan kieli on avain Keski-Eurooppaan. Valinnaisaineen avulla opitaan ymmärtämään saksan kieltä ja kulttuuria ja selviytymään eri puhetilanteista sekä kotona että matkalla. Tavoitteena on luoda oppilaalle innostus kieltä ja jatko-opintoja kohtaan. Kahden vuoden aikana opitaan keskustelun ja kieliopin perusteet, joista on sitten myöhemmissä opinnoissa hyvä jatkaa. Kielen oppimisessa pyritään painottamaan kieltä sosiaalisen toiminnan välineenä. Huomiota kiinnitetään viestin sisältöön, ymmärrettävyyteen ja kielen käytön sujuvuuteen. Oppilasta pyritään kasvattamaan kansainväliseksi, ennakkoluulottomaksi ja yhteistyökykyiseksi kansalaiseksi. Opettajajohtoisen opiskelun ohella käytetään oppilaskeskeisiä työskentelytapoja, oppilasta kannustetaan suulliseen kielitaitoon. Sisältöjä: itsensä, perheen, toisen henkilön, kodin ja kotipaikan esittely, harrastuksista kertominen, kohtelias pyytäminen, kiittäminen, voinnin tiedustelu, nähtävyyksistä ja koulusta kertominen, erilaisissa liikkeissä asiointi, tapaamisesta sopiminen, matkustamiseen liittyviä tilanteita kirjeen kirjoittaminen, omasta maasta kertominen, ammateista ja työstä kertominen, säästä ja vuodenajoista puhuminen ja mielipiteen ilmaiseminen.

 

LYHYET VALINNAISKURSSIT 8. JA 9.LUOKALLE

8.luokalle valitaan 3 lyhytkurssia. 2 kurssia syksyllä ja yksi keväällä. Syksyllä yksi lyhytkurssi on pelkästään kaseille, kahdella muulla on mukana myös ysejä.

9.luokka valitsee vain kaksi lyhytkurssia. Lyhytkurssit 2h/vko. Ei numeroarviointia.

KUNTO/KOKKAILU
Lyhytkurssi tytöille ja pojille, jossa sekä kuntoillaan että kokkaillaan! Kurssilla opitaan kokonaisvaltaista kehonhuoltoa liikunnasta ravitsemukseen. Teemme erilaisia liikuntatreenejä kuntosaliharjoittelusta kestävyysurheiluun sekä sisällä että ulkona, ja valmistamme niihin soveltuvia ruokalajeja (mm. palautusjuoman valmistaminen, urheilijalle sopivat herkut ja välipalat). Toisinaan vain laitamme ruokaa ja joillakin kerroilla vain kohennetaan kuntoa.

Kunto/kokkailukurssin sisällä on erillisenä osionaan kuntosalikurssi, jossa tutustut lihaskunto- ja voimaharjoittelun perusteisiin ja pääset kokeilemaan urheilijoiden treenimuotoja pienoiskoossa. Kurssi tuo sinulle tutuksi harjoitusmuotoja kestovoimasta räjähtävään voimaan. Kuntosalikurssilla saat myös tietoa peruskuntoilijan kuntosalityöskentelymuodoista ja lihashuollosta sekä toivottavasti itsellesi uuden, mukavan harrastuksen. Kurssilla on useita eri opettajia.

OPPIMAAN OPPIMISEN KURSSI

Kurssilla harjoitellaan erilaisia lukutekniikoita, muistitekniikoita sekä tutkitaan millä menetelmällä kukin oppii parhaiten. Kurssilla harjoitellaan läksyjenlukutekniikoita, kokeisiin harjoittelua ja lukuaikataulujen tekemistä.

 

KIELIMATKALLE

Tahtoisitko oppia eri kielistä vaikkapa perusfraaseja, tervehdyksiä, numeroita tai selviytymään paremmin ulkomaanmatkalla? Tämä lyhytkurssi toteutetaan paljolti sinun omien toiveittesi pohjalta. Käytämme opiskelun apuna tietotekniikkaa (Chromebookeja/iPadeja/omia älylaitteita) ja tutustumme erilaisiin kielenoppimissovelluksiin. Harjoittelemme sanoja ja fraaseja paljon suullisesti, jotta opit ääntämään rohkeasti. Tule mukaan! Kielten opiskelu kannattaa aina.

 

MEDIA&DIGI alkeet

Media-&Digilyhytkurssilla suunnittelemme, kuvaamme ja editoimme hauskoja lyhytelokuvia. Kurssilla opit lisäksi mediataitoja, valokuvaamista, kuvankäsittelyä, animaation tekemistä, puvustamista, lavastamista, dubbaamista ja musiikin tekemistä. Käytössämme on erilaisia laitteita: iPadeja, MacBook Pro -läppärit, iMac ja erilaisia kameroita. Kurssilla käsittelemme nuorille välttämättömiä tietoja ja taitoja: saat tietoa netiketistä, tekijänoikeuksista, somesta jne. Kurssi tukikohtana toimii kuvisluokka, mutta lyhäreitä kuvatessamme saatamme liikkua ympäri kirkonkylää.

 

MEDIA&DIGI jatkokurssi

Kun olet suorittanut alkeet, voit jatkaa jatkokurssille. Jatkokurssilla jatketaan omien lyhäreiden toteuttamista ja opiskellaan mediavälineiden kehitystä sekä elokuvien historiaa. Kurssilla tutuksi tulevat eri elokuvagenret ja pääset toteuttamaan omia lyhäreitä, joihin haetaan innoitusta eri aikakausien elokuvalajeista. Kurssi tukikohtana toimii kuvisluokka, mutta lyhäreitä kuvatessamme saatamme liikkua ympäri kirkonkylää.

 

PIIRUSTUS & MAALAUS

PiMa- kurssilla tutustutaan piirustuksen ja maalauksen eri tekniikoihin ja tyylilajeihin. Käymme läpi erilaisia piirustusvälineitä ja tekniikoita käytännön kokeilujen kautta. Kurssin lopussa jokainen oppilas toteuttaa isomman työn valitsemallaan piirustuksen tai maalauksen tekniikalla. Kurssilla korostuu itseilmaisu ja itsenäinen työskentely.

 

MUOTOILU ja RAKENTELU

Muotoilu ja rakentelukurssilla tutustutaan perusteellisemmin kuvataiteen kolmiulotteisiin työskentelytapoihin. Rakentelemme käyttö- ja koriste-esineitä oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Kurssilla voidaan tutustua esimerkiksi seuraaviin tekniikoihin: kipsityöt, kipsivalu, rautalanka- ja paperimassatyöt sekä saven erilaiset työstötavat. Haemme inspiraatiota muotoilusta, arkkitehtuurista ja veistotaiteesta.

 

Tieto- ja viestintätekniikan lyhytkurssi

TVT – tutuksi kurssilla tutustumme TVT:n uusimpiin tuuliin käyttäen erilaisia mielenkiintoisia ohjelmistoja, sivustoja ja palveluita. Valitse TVT, jos tietotekniikka ja sen käyttäminen ja hyödyntäminen kiinnostaa. Aiheita voivat olla esimerkiksi tyylikkään työhakemuksen tekeminen, digikuvaus ja kuvankäsittely, hakutoiminnon sisältävän levylistan luominen, tietoturva, digivideon käsittely, tabletit, ilmaisohjelmat, tietoturva, animaatio jne. Sisältö tarkentuu kurssilla olevien opiskelijoiden taitotason ja kiinnostuksen mukaan ja se voi olla eri oppilailla hieman erilainen.

 

TUKIOPPILASKURSSI

Tukioppilastoiminta on Mannerheimin Lastensuojeluliiton käynnistämää ja tukemaa toimintaa jo yli 40 vuoden ajalta. Tukari on aloitteellinen ja vastuullinen nuori joka pyrkii omalta osaltaan kehittämään kouluyhteisöä turvalliseksi ja viihtyisäksi. Tukari kuuntelee ja välittää toisista oppilaista ettei kukaan jäisi yksin. Tukioppilaaksi hakeutuva pyrkii kaikissa toimissaan esimerkillisyyteen, rehellisyyteen ja päihteettömyyteen. Toisaalta tukari on ihan tavallinen oppilas muiden joukossa. Kurssi sisältää muun muassa itsetuntemusta ja sosiaalisia taitoja kehittäviä harjoituksia. Tukioppilaat järjestävät erilaisia kouluvuoteen liittyviä pieniä juhlia/tapahtumia. Tukariksi haluava sitoutuu tehtäväänsä vähintään vuodeksi. Valitset siis kaksi kurssia tukaria. Edellisen vuoden tukarit avustavat uusien valinnassa.Opo haastattelee kaikki tukariksi haluavat.

 

PALLOILU SYKSY/ KEVÄT

Palloilukurssin tavoitteena on tutustua mahdollisimman monipuolisesti eri palloilulajien valikoimaan. Kurssien sisällöt ja painotukset ovat hieman erilaiset johtuen esimerkiksi jäätilanteesta. Ulkopalloilulajeista mukana ovat mm. jalkapallo, jääkiekko, pesäpallo ja ringette. Sisäpalloilulajeista mukana ovat esim. salibandy, koripallo, lentopallo ja futsal. Kurssilla tutustutaan myös erilaisiin mailapeleihin.

Molemmissa palloiluissa on erillinen salibandyyn keskittyvä jakso, jossa keskitytään salibandyn joukkue- ja yksilöharjoitteluun. Jakson aikana painotetaan eri osa-alueita, kuten tekniikka, taktiikka ja pelaaminen. Jakson lopuksi pyritään pelaamaan harjoitusottelu. Kurssilla käy mahdollisesti ulkopuolisia vierailijoita.

Palloilu syksy Jalkapallo, pesäpallo, tennis, salibandy, koripallo, käsipallo, futsal, lentopallo, ultimate, sulkapallo, pöytätennis, frisbeegolf, golf.

Palloilu kevät Jääkiekko, ringette, salibandy, sulkapallo, pöytätennis, tennis, futsal, jalkapallo, pesäpallo, koripallo, lentopallo, käsipallo, ultimate, frisbeegolf, golf.

SEIKKAILU & ERÄKURSSI

Kurssin aikana liikutaan ja retkeillään hieman erilaisesta näkökulmasta.  Kurssi pitää sisällään itsensä likoon laittamista ja oman itsensä haastamista. Kurssilla tehdään niin yksilösuorituksia kuin suunnitellaan yhteisvoimin erilaisia tiimitöitä. Luonnossa retkeillään, kiipeillään ja kurssin aikana on toteutettu esim. melontaretki, seikkailupuistoreissu, koskenlaskua, suppailua, kiipeilyä. Suunnittelemme, varustaudumme ja toteutamme yön yli kestävän eräretken sekä tutustumme metsästys ja kalastusmuotoihin. Kurssin aikana on mahdollisuus metsästäjätutkinnon suorittamiseen ja kurssi antaa hyvät perusteet tutkintoon valmistautumiseen. Kurssin luonteeseen kuuluu useita retkiä/käyntejä maastoon. Maastokäynnit ovat kestoltaan ”normaaleja oppitunteja” pidempiä. Tasoitamme tuntimääriä niin, että joinakin valinnaisainepäivinä kurssilaiset pääsevät kotiin jo klo.13.00. Kulkemista varten kurssilaisten huoltajilta pyydetään lupa kuljettaa oppilaita kurssin vetäjien autoilla. Tule, koe ja voita itsesi!

 

LEIVONTAKURSSI

Kurssilla perehdytään eri taikinatyyppeihin esim. hiivataikinat, murotaikinat, voitaikinat jne. ja valmistetaan niihin sopivia leivonnaisia.

 

SISUSTUSTEKSTIILIT & FANTASIAVAATETUS

Kurssilla opitaan miten väri- ja erilaiset materiaalivalinnat vaikuttavat sisustuksessa. Oppilas suunnittelee ja toteuttaa pienen sisustuskokonaisuuden. Fantasiavaatetuksen tavoitteena on tutustua eri tyylisuuntaisuuksiin vaatetuksessa. Näiden pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan fantasiavaate oppilaan omaan käyttöön. Vanhasta uutta eli mahdollista uudistaa käytetty vaate UUDEKSI TUOTTEEKSI.

 

KORUKIVIKURSSI

Kurssille voivat osallistua sekä tytöt, että pojat. Kurssilla tehdään korukiviä, medaljonkeja, riipuksia, korvakoruja. Tutustutaan kiven hiontaan ja lajeihin, sekä kiillotusmenetelmiin. Kurssille voi tuoda myös omia kiviä sahattavaksi ja hiottavaksi.

 

BÄNDI
Kurssilla keskitytään bändisoittoon. Oppilas saa keskittyä oman pääsoittimen tai laulun harjoitteluun ryhmässä tai halutessaan kehittää soittotaitojaan kaikkien bändisoittimien ja laulun osalta. Biisit ym. kurssisisältö muodostuu opiskelijoiden toiveiden pohjalta.

 

KAAPPI, LAATIKKO TAI KIRSTU
Pienien huonekalujen ja säilytyslaatikoiden valmistusta ja vanhojen korjausta ja entisöintiä. Valmistetaan kaiutinkaappi ja asennetaan siihen tarvittavat komponentit.

 

METALLITYÖ JA PUUKKOKURSSI
Tutustutaan metallin perinteisiin liitostapoihin ja muokkaukseen. Esim. hitsaus, niittaus ja kuumamuokkaus (taonta).